1998 Toyota Avalon màu đen 180K, xe giữ kỷ, chạy tốt, yên tâm mua không sửa, thuế lưu hành 2018, bao smog check

1998 Toyota Avalon màu đen 180K, xe giữ kỷ, chạy tốt, yên tâm mua không sửa, thuế lưu hành 2018, bao smog check. $1,600. Lic#5AOF612 L/L: 714-722-3979