Tiệm đông khách, giá cao, cách Bolsa 15′. Cần thợ K/N Bột, phải làm weekend

Tiệm đông khách, giá cao, cách Bolsa 15′. Cần thợ K/N Bột, phải làm weekend. Bao lương. Gọi: Tania 858-900-5194