Nhà ở Anahem cần người giữ bé trai 15 tháng tuổi 50-55T. Thứ hai tới thứ sáu 8:00 AM to 8:00 PM

Nhà ở Anahem cần người giữ bé trai 15 tháng tuổi 50-55T. Thứ hai tới thứ sáu 8:00 AM to 8:00 PM. Lương $50/1 ngày. Liên lạc: cô Tư 714-761-4709