Hawaii cần nữ tiếp viên 21 tới 35 tuổi, trẻ đẹp. Lương $6,000-$10,000/1 tháng dễ dàng

Hawaii cần nữ tiếp viên 21 tới 35 tuổi, trẻ đẹp. Lương $6,000-$10,000/1 tháng dễ dàng. L/L: Mai 808-298-5263