Cần hai cô bán hàng full time cho tiệm vàng tại Bolsa và Brookhurst và 1 anh thợ bạc biết nhận hột

Cần hai cô bán hàng full time cho tiệm vàng tại Bolsa và Brookhurst và 1 anh thợ bạc biết nhận hột. L/L: 714-260-8594