Cần 1 bà dưới 60 không vướng bận gia đình, giúp nấu ăn, làm việc nhà và giữ 2 bé ở New Jersey

Cần 1 bà dưới 60 không vướng bận gia đình, giúp nấu ăn, làm việc nhà và giữ 2 bé ở New Jersey. $1600/tháng. L/L 201-637-6908