*Bói không phải là đoán mà là tâm của bạn ứng lên từng lá bài, chỉ tay, tướng số

*Bói không phải là đoán mà là tâm của bạn ứng lên từng lá bài, chỉ tay, tướng số