Nhà hàng Ngự Bình (góc Magnolia/Westminster) cần Nam chạy bàn, Nữ phụ bếp có kinh nghiệm, full-time, lương cao

Nhà hàng Ngự Bình (góc Magnolia/Westminster) cần Nam chạy bàn, Nữ phụ bếp có kinh nghiệm, full-time, lương cao. L/L: 714-903-6000