Cần tuyển phụ bếp làm việc ở City Fullerton. Lương cao. Xin gọi Lợi 714-726-7268

Cần tuyển phụ bếp làm việc ở City Fullerton. Lương cao. Xin gọi Lợi 714-726-7268.