Cần tài xế lái xe truck (18 bánh) xuyên bang hàng lạnh. Hàng đều mỗi tuần, xe mới 2017

Cần tài xế lái xe truck (18 bánh) xuyên bang hàng lạnh. Hàng đều mỗi tuần, xe mới 2017. L/L: 714-230-5479