Tiệm nail ở Costa Mesa cần thợ t/c nước hoặc biết wax càng tốt

Tiệm nail ở Costa Mesa cần thợ t/c nước hoặc biết wax càng tốt. Khách Mễ, trắng. Khách dễ chịu. Làm không khí gia đình. Kellie: 714-391-1531