Cần nữ chạy bàn nhà hàng có kinh nghiệm, biết tiếng Anh

Cần nữ chạy bàn nhà hàng có kinh nghiệm, biết tiếng Anh. Làm tuần 6 ngày. Từ 10AM tới 4PM. L/L: 714-422-6910