APT 1 phòng ngủ $1,300. Nhận Housing góc McFadden và Beach. Vào tháng 6

APT 1 phòng ngủ $1,300. Nhận Housing góc McFadden và Beach. Vào tháng 6. Xin L/L: Thành Ngô 626-417-8957, Anh Nguyen 714-614-1773.