Dẹp tiệm bán sành sứ, đủ thứ đồ trưng bày nội thất cũng như ngòai sân vườn, lục bình lớn nhỏ, voi bàn-maple, tranh ảnh lớn, nhỏ

Dẹp tiệm bán sành sứ, đủ thứ đồ trưng bày nội thất cũng như ngòai sân vườn, lục bình lớn nhỏ, voi bàn-maple, tranh ảnh lớn, nhỏ. Cô Kim: 714-786-0006