Bán nhiều cây ăn trái: Mãng cầu, Vải, Sabochê, Chùm Ruột, Cóc, Hồng, Nhãn, Xòai, Khế, Chanh Dây v

Bán nhiều cây ăn trái: Mãng cầu, Vải, Sabochê, Chùm Ruột, Cóc, Hồng, Nhãn, Xòai, Khế, Chanh Dây v.v… Góc 17th/Bristol. *Đang có giảm giá 20%* (Chan) 714-785-9286, 714-299-4269, 657-289-7425