2007 TOYOTA Camry LE V6 màu gray, auto, full power, ghế da, 122K miles, xe trong ngòai còn rất mới, bán $6,300

2007 TOYOTA Camry LE V6 màu gray, auto, full power, ghế da, 122K miles, xe trong ngòai còn rất mới, bán $6,300. LIC.#6YLT764. L/L 714-270-0438